Statut Gimnazjum
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

STATUT

Gimnazjum

im. Bohaterów 1 grudnia 1939r.

w Emilianowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Typ i nazwa szkoły: „Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r w Emilianowie”.

 1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu tj:

Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r w Emilianowie”.

§ 2.

1. Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Stefanowie 38 Gmina Gostynin woj. mazowieckie.

      1)         E-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            2)         Szkolna strona internetowa: www.emilszkola.pl

§ 3.

 1. Na pieczęci okrągłej używana jest nazwa: „Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r w Emilianowie”.
 2. Pieczęć urzędowa jest (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się na dokumentach szczególnej wagi, tj.: świadectwa, kopie świadectw, legitymacje szkolne, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 1. Na stemplu używana jest nazwa: Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie. Stefanów 38, 09-500 Gostynin. NIP 971-06-99-652,REGON 611401849, tel.24 235 22 63

1)   Stempla szkoły używa się w pismach wychodzących ze szkoły np. zaświadczeniach, wnioskach, informacjach dla rodziców, opiniach itp.

2)   Stempla szkoły używa się w obiegu wewnętrznym np.: zarządzeniach dyrektora, pismach wewnętrznych np. kary, nagrody dyrektora, dokumenty szkolne, regulaminy, procedury, instrukcje itp.

3)   Stempla szkoły używa się w dokumentacji finansowej.

§ 4.

 1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty ul. Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

§ 5.

 1. Gimnazjum jest szkołą opartą na podbudowie szkoły podstawowej, kształcącą młodzież w oddziałach w cyklu trzyletnim, zgodnie z przepisami ramowego planu nauczania.

§ 6.

 1. Do Gimnazjum mogą uczęszczać wszystkie dzieci zamieszkujące w obwodzie Gimnazjum

obejmującym miejscowości: Legarda, Bierzewice, Rogożewek, Podgórze, Stefanów, Bolesławów, Zwoleń, Emilianów, Mysłownię, Bielawy, Łokietnica :

2. Warunkiem przyjęcia do Gimnazjum jest złożenie podania oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu.

3. Do Gimnazjum mogą uczęszczać dzieci zamieszkujące poza obwodem Gimnazjum, o ile pozwalają na to warunki organizacyjne. Szczegółowe wytyczne dotyczące przyjmowania do szkoły uczniów zawarte są w regulaminie rekrutacji stanowiącym - załącznik do statutu.

II. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 7.

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia

07.09.1991r. tekst jedn. Dz.U. Nr 67 z 1996r. poz.329 z późniejszymi zmianami        

oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami;

a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

b) od roku szkolnego 2015/2016 gimnazjum zapewnia bezpłatne podręczniki dla klas I, a w następnych latach dla pozostałych klas;

c) nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;

 1. systematycznie diagnozuje i monitoruje zachowania uczniów;
 2. współpracuje z rodzicami w zakresie zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce;
 3. koordynuje indywidualny rozwój ucznia;
 4. rozwija i kształci poczucie patriotyzmu, poszanowanie dla Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz symboli narodowych, w naszej szkole przyjęto do realizacji:

a)   Święto Edukacji Narodowej – 14.10.

b)   Rocznicę Odzyskania Niepodległości - 11.11.

c)   Święto Patrona Szkoły – 01.12.

d)  Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 03.05.

 1. kształtuje szacunek do historii, literatury, języka i kultury własnej ojczyzny;
 2. wychowuje dla pokoju i demokracji;
 3. rozwija wartości tj. humanizm, sprawiedliwość, równość, wolność, przyjaźń oraz szacunek dla innych narodów i ich osiągnięć;
 4. uczy szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania godności osobistej;
 5. kształtuje szacunek do pracy i ludzi ją wykonujących;
 6. wpaja zasady tolerancji wobec różnych przekonań religijnych
  i światopoglądowych:

a) organizacja religii w Gimnazjum odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN

z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155) oraz rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25.03.2014r. (Dz.U. nr 478);

b) religia i etyka w gimnazjum są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców; Życzenie jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w każdym roku, może jednak być zmienione;

c) gimnazjum ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy.;

d) naukę etyki organizuje się w szkole bez względu na liczbę chętnych uczniów- organizacja etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w pkt.11e;

e) w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż 7, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym;

 1. uświadamia rolę i zadania człowieka w kształtowaniu i ochronie środowiska, działań proekologicznych;
 2. przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, społeczności lokalnej i państwie;
 3. motywuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość
  na piękno, dobro, miłość, rozwija talenty artystyczne, literackie, muzyczne, przyrodnicze
  i inne;
 4. rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku;
 5. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności dających podstawę do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego wyboru kierunków kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych;
 6. rozwija umiejętności łączenia wiedzy i praktyki i wykorzystania swoich umiejętności

w życiu codziennym;

 1. doskonali i kształtuje zainteresowania, talenty, predyspozycje uczniów;
 2. dba o bezpieczeństwo uczniów i pracowników gimnazjum;

kształtuje umiejętności współpracy w grupie.                                                    

20) Szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki poprzez Program Profilaktyki;        

21) Szkoła określa regulamin wycieczek -Załącznik Regulamin Wycieczek;                

22)  Szkoła określa regulamin dyżurów nauczycielskich - Załącznik Regulamin Dyżurów.

§ 8.

 1. Gimnazjum może opierać działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na własnych programach nauczania oraz wprowadzonych innowacjach, eksperymentach, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 9.

 1. W szkole funkcjonuje szkolny system doradztwa. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny i specjaliści.
 2. Doradztwo prowadzone jest w następujących formach:
  1. zajęcia z wychowawcą klasy;
  2. zajęcia prowadzone przez nauczyciela - doradcę zawodowego;
  3. udzielanie porad rodzicom przez wychowawców i doradcę zawodowego;
  4. warsztatów dla uczniów.
  5. Zajęcia prowadzone przez pracowników poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyninie.

§ 10.

 1. Gimnazjum zapewnia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 2. pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym organizację specjalistycznych zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego;
 3. wsparcie dydaktyczno – wychowawcze ze strony nauczyciela wychowawcy.
  1. Gimnazjum organizuje nauczanie indywidualne w przypadkach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  2. W zależności od potrzeb i możliwości uczniów organizuje zajęcia rozwijające uzdolnienia,

w formie kół zainteresowań, organizacji, sekcji.

III. ORGANY GIMNAZJUM

§ 11.

 1. Organami Gimnazjum są:
  1. Dyrektor gimnazjum;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców;
  4. Samorząd Uczniowski.

2. Statut określa szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 12.

 1. Dyrektor Gimnazjum jest pracodawcą i przełożonym dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor Gimnazjum:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum,

           sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju                  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz działania przeciw               uzależnieniom;

 1. reprezentuje gimnazjum na zewnątrz;

przestrzega zasad bezpieczeństwa uczniów i pracowników- zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do szkoły. Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły

         oraz określa kierunki ich poprawy. Z kontroli sporządza się protokół, który podpisują biorące w niej udział osoby. Kopię   protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu;

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
 2. dwa razy w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 3. dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do użytku szkolnego,
  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 4. przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 6. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
 7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum;
 9. dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego;
 10. wyznacza opiekuna stażu;
 11. zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela;
 12. powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty;
 13. nadaje nauczycielowi stażyście, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego;
 14. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zwolnienia z realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego;
 15. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
 16. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy powyższymi organami;
 17. przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
 18. decyduje o możliwości zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego w oparciu o zaświadczenie lekarskie;
 19. decyduje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, w uzgodnieniu z organem prowadzącym;
 20. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
 21. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznych   poradni psychologiczno – pedagogicznych lub niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka;
 22. przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe;
 23. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
 24. corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

§ 13.

 1. Rada Pedagogiczna:
  1. przygotowuje projekt zmian w statucie gimnazjum;
  2. uchwala regulamin pracy Rady Pedagogicznej – załącznik do statutu.;
  3. zatwierdza plany pracy gimnazjum;
  4. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
  5. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  6. uchwala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  7. występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora;
  8. deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
  9. podejmuje uchwały dotyczące egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających;
  10. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum lub prowadzący pracę wychowawczo-opiekuńczą. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;
  11. Wszystkich uczestników posiedzenia Rady Pedagogicznej obowiązuje nieujawnianie poruszanych spraw podczas posiedzeń rady (art.40 i 43 ust.3 UoSO).

                                                                     § 14.

 1. Rada Rodziców:
  1. występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
  2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
  3. uchwala realizowany w szkole program wychowawczy i profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów;
  4. wydaje opinię o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
  5. współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
  6. współfinansuje działania szkoły w porozumieniu z dyrektorem i Radą Pedagogiczną;
  7. pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły;
  8. deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum;
  9. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin opracowywany
   przez Radę Rodziców i zatwierdzany na zebraniu ogólnym – załącznik do statutu.
  10. Regulamin ustala między innymi:
   1. kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców;
   2. tryb podejmowania uchwał;
   3. zasady wydatkowania funduszy.

§15.

 1. Samorząd Uczniowski:
  1. na wniosek dyrektora lub innych organów szkoły opiniuje pracę ocenianych nauczycieli;
  2. reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
   1. rozstrzygania spraw spornych,
   2. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
   3. przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, m.in.:
    1. prawa do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
    2. prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej,
    3. prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
     z dyrektorem,
    4. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

                                                                         § 16.

 1. 1.Zasady rozwiązywania konfliktów.
  1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, wykonuje uchwały, zgodnie z prawem oświatowym. W przypadku uchwał sprzecznych z obowiązującym prawem oświatowym dyrektor wstrzymuje ich wykonanie, powiadamiając o tym fakcie organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem, a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
  2. W sprawach spornych zaistniałych między uczniem, a nauczycielem ustala się co następuje:
   1. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasowego;
   2. Przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie;
   3. sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

§ 17

 1. W gimnazjum dopuszcza się możliwości utworzenia jednego stanowiska społecznego wicedyrektora.
  1. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności;

IV. ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 18.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 19.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Organ prowadzący ma obowiązek zatwierdzić arkusz organizacyjny gimnazjum do 30 maja każdego roku.
  1. Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadzący;
  2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.
  3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
   i wychowawczych.

§ 20.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.
  1. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym
   z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora.
  2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26.
   1. przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
   2. podział uczniów na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych
    i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń (w tym laboratoryjnych) w oddziałach liczących 30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
   3. wychowanie fizyczne prowadzone jest w grupach liczących 12-26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

§ 21.

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
  1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
  2. W przypadku zajęć specjalistycznych wymiar czasu tych zajęć wynosi 60 minut.

§ 22.

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne (rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i inne), nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 23.

 1. Uczniowie gimnazjum raz w cyklu kształcenia biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać
  poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  2. wykonanie zaplanowanych działań;
  3. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
  4. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpływa na ocenę z zachowania zgodnie
   z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
  5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
  7. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  8. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określają odrębne procedury realizacji projektu edukacyjnego, stanowiące załącznik do statutu.

§ 24.

 1. Zasady oceniania kompetencji uczniów i ich zachowania określa „Wewnątrzszkolny System Oceniania” uchwalony przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum – załącznik do statutu.
 2. Zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów oraz wydawania świadectw regulują odrębne przepisy.

§ 25.

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia
  nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
  1. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
  2. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum
   na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

§ 26.

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na warunki związane z organizacją dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz ze względu na czas pracy rodziców organizuje się zajęcia świetlicowe.
  1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
  2. Zadania i rola świetlicy gimnazjum – regulamin świetlicy i regulamindowozu jest załącznikiem do statutu:

 1. Godziny pracy świetlicy są dopasowane do aktualnego planu zajęć w gimnazjum;
 2. celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:

- pomoc nauczyciela w przygotowaniu się uczniów do lekcji, odrabianiu zadań domowych,

- organizowanie zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym,

- stworzenie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

- ujawnianie i rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień,

- wyrabianie nawyków higieny, czystości, promocja zdrowia,

- rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej,

- umożliwienie udziału w różnych imprezach o charakterze ogólnoszkolnym
i środowiskowym;

 1. w świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo – wychowawczej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 2. wychowawca świetlicy sprawuje opiekę nad uczniami po ich przyjeździe, do czasu rozpoczęcia zajęć oraz po zajęciach lekcyjnych do chwili odjazdu;
 3. uczniowie dowożeni mają obowiązek przebywania w świetlicy gimnazjum;
 4. uczeń może być zwolniony z przebywania w świetlicy na wyraźną pisemną prośbę rodzica lub opiekuna skierowaną do wychowawcy świetlicy;
 5. wychowawcy świetlicy informują na bieżąco dyrektora gimnazjum oraz składają sprawozdanie z działalności.

§ 27.

 1. Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:
  1. sale dydaktyczne w liczbie 3, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,
  2. gabinet dyrektora,
  3. pomieszczenie świetlicowe,
  4. pracownię internetową,
  5. sekretariat,
  6. kantorek woźnego,
  7. kuchnia,
  8. pomieszczenia gospodarcze,
  9. sala gimnastyczna wraz z zapleczem,

§ 28.

 1. Przy Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu filia nr 4 w Emilianowie służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
  1. Uczniowie Gimnazjum korzystają z zasobów biblioteki na zasadach wynikających z regulaminu pracy biblioteki.

§ 29.

 1. W czasie zajęć dydaktycznych obowiązuje uczniów estetyczny, schludny strój.
  1. W czasie uroczystości szkolnych, państwowych i egzaminów uczniów obowiązuje noszenie stroju galowego według wzoru: biała bluzka/ koszula i czarna/ granatowa spódnica/ spodnie.
  2. Na terenie szkoły uczniom nie wolno mieć wyzywających fryzur, farbowania włosów, makijażu oczu, ust, paznokci, tatuaży, i tym podobnych „ozdób” i kolczyków w miejscach innych niż uszy, nosić obuwia na wysokich obcasach.

§ 30.

 1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniom i nauczycielom nie wolno używać telefonów komórkowych.
 2. W czasie przerw międzylekcyjnych w wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą zadzwonić do rodziców jedynie z telefonu szkolnego za zezwoleniem nauczyciela pełniącego dyżur.
 3. W przypadku, gdy uczeń złamie wprowadzony zakaz, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne jest przez ucznia dostarczane do sekretariatu w depozyt na polecenie nauczyciela.
 4. Po zajęciach edukacyjnych w danym dniu uczeń odbiera telefon lub inne urządzenie multimedialne z sekretariatu.
 5. W przypadku gdy uczeń nie zastosuje się do polecenia nauczyciela informacja o zaistniałej sytuacji jest przekazywana rodzicom lub opiekunom prawnym, a uczeń otrzymuje upomnienie od wychowawcy.

§ 30.

 1. Uczniów gimnazjum obowiązuje zakaz stosowania używek:

1)                    palenia tytoniu i e- papierosów,

 1. picia alkoholu,
 2. stosowania narkotyków i dopalaczy.
 3. W przypadku złamania wyżej wymienionego zakazu przez ucznia nauczyciele prowadzą działania wychowawcze zgodnie z procedurami adekwatnymi do rodzaju wykroczenia – załączniki do statutu.

§ 31.

 1. Dyrektor dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  1. Szkolny zestaw programów obowiązuje w trzyletnim cyklu kształcenia w gimnazjum.
  2. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonego dla trzeciego etapu edukacyjnego.
  3. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników obowiązujący od początku następnego roku szkolnego
   1. Szkolny zestaw podręczników obowiązuje w trzyletnim cyklu kształcenia w gimnazjum.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 33.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
  1. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
  2. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi:
   1. sekretarki,
   2. sprzątaczki,
   3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.

   Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 1. Obsługę finansowo-księgową opracowuje i prowadzi dyrektor.

§ 34.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny

     za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

 1. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. dbać bezwzględnie o bezpieczeństwo uczniów rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
  2. realizować program nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego;
  3. realizować założenia statutowe szkoły i przestrzegać zapisów Statutu Gimnazjum;
  4. uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w tym w radach szkoleniowych;
  5. współpracować z innymi nauczycielami w formie zespołów przedmiotowych, wychowawczych, zadaniowych i problemowych;
   1. uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;
   2. zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
   3. dbać o mienie szkolne, usuwać drobne szkody względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie;
    1. przestrzegać szkolnych regulaminów;
    2. kontrolować obecność uczniów;
    3. przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
    4. dbać o poprawność językową uczniów;
    5. prowadzić dokumentację nauczyciela i wychowawcy;
    6. pełnić dyżury w czasie przerwy zgodnie z opracowanym harmonogramem;
    7. podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności merytoryczne i metodyczne;
    8. służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
    9. wzbogacać warsztaty pracy;
    10. wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych- zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań;
    11. wybrać podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;
    12. wybrać program nauczania wspólnie z innymi nauczycielami przedmiotów pokrewnych;
    13. realizować zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
    14. prowadzić zajęcia wynikające z art. 42. ust.2. pkt. 2. Karty Nauczyciela oraz dokumentować ich realizację w dziennikach zajęć.

§ 35.

 1. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia
  06 czerwca 1997r. – kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 563, z późn. zm.).

§ 36.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności opiniowanie programu nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.
  1. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe
   lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu.
  2. Do zadań zespołu m.in. należy:

     a) wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji,

     b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,

     c) stymulowanie rozwoju uczniów,

     d) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się.

 1. Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy

w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 2. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
  1. Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.

3. Do zadań pedagoga w gimnazjum w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

   4) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów            wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę;

5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

6) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

4. Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

   4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji    językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę;

5) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który w porozumieniu z dyrektorem, podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są pisemnie, przez dyrektora- rodzice ucznia.

7. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno--zawodowego.

§ 37.

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
  1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania
   w gimnazjum.
  2. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/ oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie prośbę o zmianę.
  3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum,
   a w szczególności:
   1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
   2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
   3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
   4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt.3. winien:
    1. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
    2. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
    3. współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
    4. współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gostyninie.
    5. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
    6. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
    7. udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
    8. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
     i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
    9. utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce
     i zachowaniu się ucznia,
    10. powiadomić ucznia osobiście, a rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub listem poleconym o przewidzianej dla ucznia śródrocznej / rocznej ocenie niedostatecznej lub o nagannym zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, rodzice są zobowiązani pisemnie potwierdzić powyższą informację,
    11. na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych

dla niego ocenach śródrocznych /rocznych,

 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
  ze strony: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyninie i pedagoga szkolnego.
 3. Wychowawca jest odpowiedzialny za koordynowanie wszystkich działań związanych
  z realizacją projektu edukacyjnego przez swoich wychowanków.

VI. UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 38.

 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
 2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
 3. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
 4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§ 39.

 1. Uczeń gimnazjum ma prawo:
 2. do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
 3. znać kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
 4. do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
 5. do poszanowania swej godności;
 6. do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. do swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
 8. korzystania z pomocy i wsparcia, w tym również pomocy materialnej ze względu
  na trudności rodzinne lub losowe;
 9. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 10. nietykalności osobistej;
 11. do bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
 12. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
 13. korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;
 14. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

§ 40.

 1. Uczeń ma obowiązek:
  1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
  2. uczestniczyć raz w cyklu kształcenia w realizacji wybranego projektu edukacyjnego,
  3. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  4. nosić wymagany strój szkolny, w tym strój na zajęcia wychowania fizycznego,
  5. wystrzegać się szkodliwych nałogów,
  6. naprawiać wyrządzone szkody materialne,
  7. przestrzegać zasad kultury współżycia,
  8. dbać o honor szkoły i tradycje gimnazjum,
  9. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
  10. zachować w sprawach spornych trybu określonego w § 16., o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,
  11. przestrzegać zapisów statutowych szkoły.
  12. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w formie pisemnej wystawionej przez rodzica (prawnego opiekuna) w terminie nie później niż dwa tygodnie. Rodzic (prawny opiekun) może również usprawiedliwić nieobecność ustnie.
  13. W przypadku zwolnienia z lekcji, uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi pisemne zwolnienie od rodziców. Rodzic może również zwolnić ucznia osobiście.
  14. W gimnazjum uczniowie pod kierunkiem nauczycieli biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
  15. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
  16. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
  17. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
   i obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c) wykonanie zaplanowanych działań;

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

8. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. (załącznik do statutu: Procedury realizacji projektu edukacyjnego)

9. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. (załącznik do statutu - WSO).

10. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

11. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 41.

 1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
  1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  2. wzorową postawę,
  3. wybitne osiągnięcia,
  4. dzielność i odwagę.
  5. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  6. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I -III gimnazjum:
   1. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
   2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej,
   3. dyplom,
   4. nagrody rzeczowe,
   5. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców szkoły.
   6. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 42.

 1. Ustala się następujące rodzaje kar:
  1. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
  2. upomnienie dyrektora,
  3. pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia,
  4. w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub uczniowskiego szkodę pokrywają rodzice
   lub opiekunowie ucznia, szkoda musi być naprawiona w ciągu tygodnia,
  5. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
  6. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU, wychowawcy
   lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty wymierzenia kary.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi pieczęciami:
  1. pieczęć okrągła zawiera treść: Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie
  2. pieczęć podłużna zawiera treść: Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie. Stefanów 38, 09-500 Gostynin. NIP 971-06-99-652,REGON 611401849, tel.24 23522 63
  3. pieczęć podłużna zawiera treść: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie. Stefanów 38, 09-500 Gostynin. NIP 971-06-99-646,REGON 611401789, tel.24 23522 63

§ 44.

 1. Szkoła posiada Regulaminy określające działalność organów gimnazjum.
 2. Regulaminy stanowią kolejne załączniki do statutu.
 3. Szkoła posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, które stanowią załączniki do Statutu.
 4. Szkoła posiada Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń i niewłaściwych zachowań uczniów, stanowiące załącznik do Programu Profilaktyki.
 5. Wewnątrzszkolny System Oceniania zawiera Przedmiotowe Systemy Oceniania, stanowiące załącznik do WSO.
 6. Statut gimnazjum może zawierać inne załączniki dokumentów, które powstają zgodnie

z wymogami prawa oświatowego.

§ 45.

 1. Gimnazjum posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 2. Ceremoniał szkolny stanowi załącznik do statutu.

§ 46.

 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 47.

 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej gimnazjum określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 48.

 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.

§ 49.

Procedury wprowadzania zmian w statucie

 1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy.
 2. Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, Radzie Szkoły, SU oraz Radzie Pedagogicznej.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w Statucie.
 4. Przesłanie znowelizowanego statutu do organu prowadzącego i nadzorującego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem.
 5. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady Pedagogicznej.
 6. Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem.
 7. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni.
 8. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.
  1. Uprawnioną do dokonywania nowelizacji statutu jest Rada Pedagogiczna, podejmując stosowną uchwałę.
  2. Inicjatorami projektu zmian mogą być:
   1. dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej,
    1. Rada Rodziców,
    2. Samorząd Uczniowski,
    3. Organ Prowadzący,
    4. Organ Nadzoru Pedagogicznego.

9. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w sekretariacie szkoły.

Uchwala się statut Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie Uchwałą Rady nr 5/14/15 z dnia 29. 08. 2014r. Statut Gimnazjum obowiązuje z dniem 1 września 2014r. Traci moc statut z dnia 19.10.2004r..          

RADA RODZICÓW                        SAMORZĄD UCZNIOWSKI         RADA PEDAGOGICZNA